جانمحمدی

جانمحمدی

بیمه سینا سروش آسایش و خدمت

نشانی وبگاه: http://http:/sina2598.ir

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، قانون جدید بیمه شخص ثالث که در ۶۶ ماده تنظیم شده، از ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

با توجه به دستورات مدیر عامل محترم و مساعدت معاونت محترم فنی وسرپرست محترم مدیریت بیمه های اتومبیل ، صدور بیمه نامه شخص ثالث کوتاه مدت 3 و 6 ماهه