با توجه به دستورات مدیر عامل محترم و مساعدت معاونت محترم فنی وسرپرست محترم مدیریت بیمه های اتومبیل ، صدور بیمه نامه شخص ثالث کوتاه مدت 3 و 6 ماهه