• بیمه یارمند سینا

  بيمه يارمند سينا علاوه با تأمين مالي براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه در زمان بازنشستگي و امكان دريافت مستمري، با برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت به هر علت، پوشش هاي فوت به علت حادثه ادامه مطلب

 • بیمه آتش سوزی

  در بیمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی (حریق , انفجار , صاعقه) خطرهایی مانند زلزله , آتشفشان , سیل , طوفان , رانش زمین , سقوط بهمن , ترکیدگی لوله آب , ضایعات ناشی از برف و باران ادامه مطلب

چرا بیمه سینا ؟

شركت بيمه سينا (سهامي عام) بر اساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوز شماره 23167 بيمه مركزي ايران با سرمايه اوليه 140 ميليارد ريال كه تماماً پرداخت گرديده بود در 10 آبان 1382

ادامه مطلب

خدمات بیمه سینا ؟

خدمات قابل ارائه در بیمه سینا به چهار دسته اصلی : بيمه نامه هاي اموال، بيمه نامه هاي اشخاص ، بيمه نامه هاي مسؤليت و بيمه نامه هاي مهندسي تقسیم میشود

ادامه مطلب

بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی | صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری (یارمند) |شخص ثالث | بدنه | مسئولیت

فساد كالا در سردخانه

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش:

اتلاف يا خسارت وارد به كالاهاي بيمه شده موجود در سردخانه بعلت يكي از علل

زير:

 1. خروج ناگهاني و غير قابل پيش بيني مبردها از مدار خود  
 2. شكست مكانيكي تجهيزات سردخانه
 3. يخ‌زدگي تصادفي در درجه حرارت توصيه شده
 4. مواد يا اقلام معيوب در سيستم سردخانه 
 5. اشتباه در طراحي سيستم سردخانه
 6. آلودگي نشتي مبرد
 7. انفجار فيزيكي
 8. قطع برق، گاز يا هر سوخت ديگر
 9. غفلت، سهل‌انگاري
 10. خرابكاري غير گروهي
 11. ساير حوادث به جز آنچه صراحتاً در بيمه‌نامه مستثني شده است

ساير حوادث به جز آنچه صراحتاً در بيمه نامه مستثني شده است

شرايط عمومي و اختصاصي بيمه نامه:

براساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مذكور درجدول مشخصات ( پيشنهادي كه به شركت  بيمه سينا كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود تسليم گرديده ) ونيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه گذار وساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه نامه صورت مي گيرد ، درصورتي كه بيمه گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد ، به موجب اين بيمه نامه و با رعايت استثنائات،  مقررات وشرايط مندرج درآن و يا درالحاقي هاي مربوط بيمه گر با بيمه گذار توافق مي نمايد :
      هرگاه در طول مدت بيمه مندرج در جدول مشخصات ويا هر مدت پس از آن كه بيمه گذار بابت آن حق بيمه بپردازد و بيمه گر حق بيمه را براي تمديد بيمه نامه بپذيرد ، درصورتي كه به علت زيان يا آسيب ديدگي مادي ناگهاني وغير قابل پيش بيني ماشين آلات مندرج در فهرست پيوست پيشنهاد بيمه نامه وقابل پرداخت تحت بيمه نامه معتبر شكست ماشين آلات ، كالاي مندرج در جدول مشخصات دچار فساد گردد ، بيمه گر چنين خسارتي را حداكثر تاميزاني كه براي آن درجدول مشخصات براي يك سال بيمه اي پيش بيني شده و در مجموع تامبلغ مندرج درجدول مزبور جبران خواهد كرد ، مشروط بر آن كه سرمايه مورد بيمه مجدداً به حالت اول برگردانده شده باشد.

شرايط و فرآيند فسخ بيمه نامه:

مي دانيم كه بيمه عقدي است قراردادي و در صورت رضايت طرفين ، قرارداد مي تواند جاري و قانوني شود و هر موقع يكي از طرفين بنا به دلايلي مثل از بين رفتن مراتب تشديد خطر ، ورشكستگي بيمه گر ( فسخ يا ابطال از طرف بيمه گذار ) و عدم پرداخت حق بيمه ، خودداري از اظهار مطالب صحيح يا اظهار مطالب خلاف ، تشديد خطر ( فسخ يا ابطال از طرف بيمه گر ) بخواهند ميتوانند قرارداد را فسخ يا ابطال كنند . در بيمه هاي مهندسي نيز هر زمان طرفين قرارداد تمايل داشته باشند مي توانند عمل فسخ يا ابطال را انجام دهند .
در آن صورت چنانچه فسخ يا ابطال از طرف بيمه گذار باشد ، بيمه گر حق بيمه مربوط به مدتي را كه قرارداد معتبر بوده است بر اساس نرخ كوتاه مدت و يا لحاظ كردن مدت صرف شده محاسبه   مي كند و علاوه بر آن هزينه متعارف بازديد اوليه و كارشناسي بيمه گر ( در صورتي كه هزينه شده باشد ) را كسر خواهد كرد و الحاقيه فسخ يا ابطال بيمه نامه را صادر خواهد كرد.

مدارك مورد نياز جهت خريد بيمه نامه:

 1. تصوير پيمان يا قرارداد: مي دانيم زماني يك پيمانكار اقدام به اجراي كار مي كند كه قبلا" قراردادي با كارفرماي طرح امضاء كرده باشد و براساس آن قرارداد موظف به اجراي تعهدات خود مي باشد اطلاعاتي از قبيل معرفي پروژه ، مبلغ، مدت ،محل و... در قرارداد ملحوظ مي باشد و مي تواند به بيمه گر در تعيين نرخ و شرايط جهت صدور بيمه نامه كمك شاياني بكند.
 2. جدول زمانبندي كار : جدول زمانبندي چگونگي فصول كارها را براساس مدت پيمان طبقه بندي مي كند و كارهاي مورد پيمان بر حسب ماه در آن منعكس مي باشد و در اسناد و مدارك پيمان درج شده است و در واقع فعاليت هاي مختلف كارهاي موضوع پيمان به تفضيل و در چارچوب برنامه زماني كلي مشخص مي كند دريافت اين جدول در زمان اعلام نرخ و شرايط ضرورت دارد و بيمه گر جهت ارزيابي ريسك و اطمينان از اجراي كار در زمان مشخص و در چارچوب مقررات پيمان كمك مي كند. با يك مثال مي توان ضرورت دريافت جدول زمانبندي در زمان اعلام نرخ و شرايط بيمه هاي تمام خطر مهندسي را بيشتر مشخص كرد. مثال : فرض كنيد كه براي احداث يك نيروگاه جدول زمانبندي طوري طراحي شده است كه اجراي كارهاي فونداسيون،كانال وساير سازه بتني كه به حفاري در عمق هاي مختلف نياز دارد و اين حفاري نيز در ماههايي انجام گيرد كه بارندگي زياد اتفاق مي افتد و وضعيت خاك آن منطقه طوري باشد كه آب كمتر داخل خاك نفوذ كند و بارندگي تبديل به سيل گردد . مسلما" زمانيكه بارندگي تبديل به سيل شود فونداسيونهايي كه در حال اجرا باشند تخريب مي شوند و دچار خسارت ميگردند و مشكلاتي را براي مجريان طرح و بيمه گر ايجاد مي كند و اگر طبق جدول زمانبندي همين كار در ماههايي اجرا شود كه بارندگي خيلي كمتر داشته باشد مسلما" احتمال بروز خسارت نيز كمتر خواهد بود. بنابراين اهميت دريافت جدول زمانبندي با اين مثال مشخص شد و بيمه گر با دريافت جدول زمانبندي مي تواند تعديل در نرخ و شرايط ايجاد كند كه طرفين قرارداد بيمه ذينفع باشند.
 3. نقشه كلي كار : نقشه هاي اجرايي كار جزئيات جامعي از نظر نحوه اجراي كار و نحوه احداث پروژه در مقاطع مختلف كار مشخص ميكند تمام نقشه ها و اسناد مربوط به كار متعلق به كارفرما است و تاييد شده دستگاه نظارت مي باشد با توجه به اينكه تعرفه خاصي از نظر نرخ و شرايط در بيمه هاي مهندسي وجود ندارد و بيمه گر براساس شرايط خاص پروژه و نقشه ها و جدول زمانبندي و ساير مداركي كه در تعيين نرخ و شرايط موثرند از مجريان پروژه ها دريافت مي كند و جهت تعيين حق بيمه و تفكيك ريسك به بيمه گر كمك خواهد كرد و علاوه بر آن از نظر پراكندگي ريسك و موقعيت طرح در مقابل ساختمانها و تاسيسات مجاور نيز بيمه گر را آگاه مي كند.
 4. صورت ريز اقلام و مصالح : در بيمه هاي تمام خطر پيمانكاران صورت ريز اقلام و مصالح محدود مي شود به دفترچه فهرست بها كه در واقع ريز مقادير پيمان است كه منتج مي شود به كل مبلغ پيمان. اما در بيمه هاي تمام خطر نصب ريز اقلام در ارزش قرارداد خريد معلوم و مشخص است بعلاوه اينكه ريز اقلام دستمزد نصب نيز در قرارداد پيش بيني شده است. ضرورت دارد كه در زمان اعلام نرخ و شرايط و جهت تفكيك آيتم ها و تعيين خسارتهاي احتمالي هرآيتم ، پيش بيني هاي لازم را بعمل آورد و علاوه برآن جهت تعيين فرانشيز و سهيم كردن بيمه گزار در خسارتهاي جزئي مي تواند موثر باشد و همچنين اهميت دريافت ريز اقلام در زمان بررسي و محاسبه خسارت بيشتر مورد توجه است.
 5. پرسشنامه تكميل شده : اكثر اطلاعاتي كه يك بيمه گر نياز دارد تا براساس آن نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام نمايد تكميل فرم پيشنهاد (پرسشنامه) مي باشد در اكثر مواقع بيمه گران بارويت پرسشنامه تكميل شده نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام مي كند در فرم پرسشنامه اطلاعات اوليه پروژه را ازقبيل : مدت ،محل اجراي كار ،موقعيت جغرافيايي موضوع پروژه وضعيت زمين شناسي،پوشش اشخاص ثالث ،اموال مجاور برداشت ضايعات و حدود غرامت را مي توان استخراج كرد.
 6. گزارش كارشناسي : علاوه بر دريافت مدارك مورد نياز در رديف هاي يك تا چهار به منظور آشنايي كامل از وضعيت پروژه از لحاظ جغرافيايي و فني و اينكه احداث پروژه براساس شرايط فني خاصي انجام مي گيرد و همچنين به منظور توصيه هاي ايمني كه كارشناسان بيمه به بيمه گزاران گوشزد مي كنند قبل از اعلام نرخ و شرايط اقدام به بازديد از پروژه در حال ساخت مي شود. مهندسين و متخصصين بيمه كه از طرف شركتهاي بيمه انتخاب مي شوند تجربه كافي در زمينه سازه هاي مهندسي دارند و به پيشنهد شركت بيمه اقدام به بازديد ازمحل اجراء پروژه مي كنند و كم و كيف كار را گزارش خواهند نمود و براساس ارزيابي ريسكي كه به عمل مي آورند گزارش خود را به بيمه گر ارائه مي دهند و گاها" پيش مي آيد كه در زمان قبول يا رد ريسك ، شرايط سخت تر يا متعادل تري به بيمه گذار پيشنهاد كنند و تجربه ثابت كرده است كه بازديدهاي اوليه و توصيه هاي مناسب ايمني عامل موثري در كاهش تواتر خسارت و بهبود سابقه خسارتي مي باشد از اين رو در بازديدهاي اوليه نكاتي را مي توان به بيمه گذار متذكر شد كه موجب پيشگيري از خسارت شود. قابل ذكراست كه كاربرد موارد گفته شده بالا بيشتر براي پروژه هاي عمراني و زيربنايي مي باشد و براي پروژه هاي غير عمراني و زير بنايي و يا پروژه هايي كه از اهميت كمتري برخوردارند چنانچه موارد فوق تهيه نشد نيز مي توان با حداقل اطلاعات نرخ و شرايط به بيمه گذار اعلام كرد فرضا" براي احداث و يا ساخت يك ساختمان 4 طبقه كه كارفرما و مجري يا پيمانكار آن يك نفر مي باشد قراردادي وجود ندارد بنابراين با اخذ كپي جواز شهرداري يا پروانه ساخت مي توان اطلاعات لازم را گرفت و اقدام به اعلام نرخ و شرايط كرد و يا ممكن است براي پروژه هاي خيلي كوچكتر جدول زمانبندي در كار نباشد و نبايد خيلي سخت گيري كرد و بيمه گزار را موظف كرد كه حتما" جدول زمانبندي تهيه نمايد و با تكميل پرسشنامه و حتي بدون بازديد از محل اجراي پروژه مي توان نرخ و شرايط بيمه را اعلام كرد.
بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای شامل : بیمه عمر و سرمایه گذاری ( یارمند سینابیمه شخص ثالث ، بیمه بدنه ، بیمه مسئولیت ، بیمه آتش سوزی ، بیمه درمان تلفن تماس و مشاوره : 08642211417 - 09355387422

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی