• بیمه یارمند سینا

    بيمه يارمند سينا علاوه با تأمين مالي براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه در زمان بازنشستگي و امكان دريافت مستمري، با برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت به هر علت، پوشش هاي فوت به علت حادثه ادامه مطلب

  • بیمه آتش سوزی

    در بیمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی (حریق , انفجار , صاعقه) خطرهایی مانند زلزله , آتشفشان , سیل , طوفان , رانش زمین , سقوط بهمن , ترکیدگی لوله آب , ضایعات ناشی از برف و باران ادامه مطلب

چرا بیمه سینا ؟

شركت بيمه سينا (سهامي عام) بر اساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوز شماره 23167 بيمه مركزي ايران با سرمايه اوليه 140 ميليارد ريال كه تماماً پرداخت گرديده بود در 10 آبان 1382

ادامه مطلب

خدمات بیمه سینا ؟

خدمات قابل ارائه در بیمه سینا به چهار دسته اصلی : بيمه نامه هاي اموال، بيمه نامه هاي اشخاص ، بيمه نامه هاي مسؤليت و بيمه نامه هاي مهندسي تقسیم میشود

ادامه مطلب

بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی | صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری (یارمند) |شخص ثالث | بدنه | مسئولیت

مسئوليت حرفه اي پيرا پزشكان

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

شرايط عمومي و اختصاصي بيمه نامه:

اين قرارداد بين شركت بيمه سينا كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود و پيرا پزشك مندرج در جدول مشخصات بيمه نامه كه از اين پس بيمه گذار ناميده مي شود به منظور بيمه مسئوليت بيمه گذار براساس قانون بيمه مصوب سال 1316 و قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 و ساير قوانين و مقررات جاري در كشور طبق شرايط زير منعقد مي گردد:
ماده اول: موضوع بيمه
عبارتست از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.
تبصره: شرح وظايف پيرا پزشكان به تفكيك هر رشته كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين گرديده جز لاينفك بيمه نامه مي باشد.
ماده دوم: تعهدات بيمه گر
1-2- پرداخت خسارات ناشي از موضوع قرارداد به بيماران و ذوي الحقوق آنان پس از احراز از مسئوليت بيمه گذار تا حدود مورد تعهد در ماده 3.
2-2- در صورت اقامه دعوي عليه بيمه گذار پرداخت هزينه هاي دادرسي در حدود متعارف به شرط آنكه مبلغ حداكثر از 10% مبلغ خسارت مورد ادعا تجاوز نكند.
3-2- تعهد بيمه گر در قبال هر يك از بيماران، معادل مبلغي است كه از سوي مراجع قانوني ذيصلاح تعيين مي گردد و در هر صورت از مبلغ تعيين شده در شرايط خصوصي اين بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
4-2- در صورتيكه بيمه گذار از سوي مراجع قانوني ذيصلاح به پرداخت ديه محكوم شود، تعهد بيمه گر در خصوص ميزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع مجري مذكور درقانون ديات مي باشد.
5-2- در مواردي كه مسئوليت بيمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه گر محرز باشد، بيمه گر مي تواند قبل از صدور رأي از سوي مراجع قانوني ذيصلاح با تحصيل موافقت بيمه گذار مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.
6-2- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه اي بيمه گذار در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد مشروط براينكه ادعاي خسارت حداكثر ظرف سه سال پس از انقضاء بيمه نامه به بيمه گر اعلام شده باشد.
7-2- چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه ديگري نيز بيمه شده باشد، مسئوليت بيمه گر حداكثر مازاد خسارت تأديه شده توسط بيمه گر اول مي باشد.
ماده سوم: حدو دتعهدات بيمه گر دررابطه با خسارتهاي بدني هر نفر در جدول مشخصات بيمه نامه قيد مي شود.
ماده چهارم: تعهدات بيمه گذار
1-4- هر گونه اطلاعات و مدارك در رابطه با مسوول شناخته شدن خود را در چارچوب قرارداد به بيمه گر ارائه نمايد.
2-4- بيمه گذار حق ندارد بدون موافقت بيمه گر در مورد مسئوليتهايي كه طبق اين بيمه نامه مورد تأمين مي باشد، تعهدي در قبال مدعي به عهده گيرد و يا وجهي به وي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام قبلاً مورد موافقت بيمه گر قرار گرفته باشد.
3-4- وقوع هر گونه حادثه ناشي از مسئوليت موضوع اين قرارداد و همچنين هر نوع ادعا و مطالبه بيمار يا ذوي الحقوق وي عليه خود كه به اين قرارداد مربوط شود را بدون فوت وقت دراولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام نمايد و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه كننده و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه غرامت و يا اقامه دعوي مشخص شده است، مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات و مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه برآن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي كه دراين باره دراختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع معاضدت نمايد.
5-4- عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جز در شرايط فورس ماژور به بيمه گر حق خواهد داد از پرداخت تمام يا بخشي از خسارت موضوع اين قرارداد خودداري نمايد.
ماده پنجم: استثنائات
خسارتهاي معلول عوامل زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
1-5- خسارا ت ناشي ازجنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگري ازاين قبيل.
2-5- هر نوع خسارتي كه منشاء آن تشعشعات يونيزه كننده يا راديواكتيو وانرژي هسته اي باشد مگر اينكه استفاده از اين قبيل مواد جهت معالجه بيماري ضروري باشد.
3-5- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار.
ماده ششم: تغييرات قرارداد
هر گونه تغييري دراين بيمه نامه به موجب الحاقي خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقي صادره از طرف بيمه گر با توافقهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار بايد ظرف 15 روز از تاريخ صدور، تغيير يا اصلاح آنرا كتباً خواستار شود، در غير اينصورت الحاقي صادره قطعي تلقي خواهد شد.
ماده هفتم: فسخ و بطلان قرارداد
هريك از طرفين مي توانند با اخطار يك ماهه، نسبت به فسخ قرارداد به ترتيب زير اقدام نمايد.
1-7- از طرف بيمه گر:
1-1-7- در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار مبني بر پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه. (ماده 16 قانون بيمه)
2-1-7- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه. (ماده 13 قانون بيمه)
3-1-7- بعد از هر خسارت كه بيمه گر ملزم به جبران آن باشد.
2-7- از طرف بيمه گذار: در صورتي كه كيفيات مشدد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بيمه گر، بيمه گر بايد حق بيمه مدتي را كه باقي مانده است بصورت روز شمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت دهد (به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه ازطرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده هشتم: مواد قرارداد
اين قرارداد در 8 ماده و در 1 نسخه تنظيم، امضاء و مبادله مي گردد.

مدارك مورد نياز جهت خريد بيمه نامه:

پرسشنامه تكميل شده: اكثر اطلاعاتي كه يك بيمه گر نياز دارد تا بر اساس آن نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام نمايد تكميل فرم پيشنهاد (پرسشنامه) مي باشد در اكثر مواقع بيمه گران با رويت پرسشنامه تكميل شده نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام مي كند در فرم پرسشنامه اطلاعات اوليه پروژه را ازقبيل: مدت، محل اجراي كار، موقعيت جغرافيايي موضوع كار را مي توان استخراج كرد.
 
1- تخفيف عدم اعلام خسارت در زمان تمديد بيمه نامه به شرح زير اعمل مي گردد.
براي سال اول تمديد بيمه نامه 5 درصد حق بيمه
براي سال دوم تمديد بيمه نامه 10 درصد حق بيمه
براي سال سوم تمديد بيمه نامه 15 درصد حق بيمه
براي سال چهارم به بعد 20 درصد حق بيمه
2- پزشكان و پيراپزشكان كه مسئوليت آنها بموجب يك قرار داد بصورت گروهي تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند تخفيف گروهي بشرح زير منظور مي گردد.
گروههاي متشكل از 15 الي 50 نفر 5 درصد حق بيمه
گروههاي متشكل از 51 الي 100 نفر 10 درصد حق بيمه
گروههاي متشكل از 101الي 200 نفر 15 درصد حق بيمه
گروههاي متشكل از 201 الي 400 نفر 20 درصد حق بيمه
گروههاي متشكل از 401 نفر به بالا 25 درصد حق بيمه
بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای شامل : بیمه عمر و سرمایه گذاری ( یارمند سینابیمه شخص ثالث ، بیمه بدنه ، بیمه مسئولیت ، بیمه آتش سوزی ، بیمه درمان تلفن تماس و مشاوره : 08642211417 - 09355387422

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی