• بیمه یارمند سینا

    بيمه يارمند سينا علاوه با تأمين مالي براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه در زمان بازنشستگي و امكان دريافت مستمري، با برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت به هر علت، پوشش هاي فوت به علت حادثه ادامه مطلب

  • بیمه آتش سوزی

    در بیمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی (حریق , انفجار , صاعقه) خطرهایی مانند زلزله , آتشفشان , سیل , طوفان , رانش زمین , سقوط بهمن , ترکیدگی لوله آب , ضایعات ناشی از برف و باران ادامه مطلب

چرا بیمه سینا ؟

شركت بيمه سينا (سهامي عام) بر اساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوز شماره 23167 بيمه مركزي ايران با سرمايه اوليه 140 ميليارد ريال كه تماماً پرداخت گرديده بود در 10 آبان 1382

ادامه مطلب

خدمات بیمه سینا ؟

خدمات قابل ارائه در بیمه سینا به چهار دسته اصلی : بيمه نامه هاي اموال، بيمه نامه هاي اشخاص ، بيمه نامه هاي مسؤليت و بيمه نامه هاي مهندسي تقسیم میشود

ادامه مطلب

بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی | صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری (یارمند) |شخص ثالث | بدنه | مسئولیت

مسئوليت مهندسين ناظر

مسئوليت مهندسين ناظر، طراح و محاسب

شرايط عمومي و اختصاصي بيمه نامه:

ماده اول: موضوع قرارداد: عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار مطابق، موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه.
ماده دوم: استثنائات: خسارتهاي معلول عوامل زير

ولو اينكه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
1/2- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار.
2/2- خسارتهاي ناشي ازجنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل.
3/2- خسارتهاي ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي.
4/2- خسارت ناشي از انفجار هسته اي و تشعشعات راديو اكتيو.
5/2- خسارات ناشي از حوادث وسائط نقليه موتوري
ماده سوم: وظايف بيمه گذار:
1/3- بيمه گذار بايد كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار داده باشد.
2/3- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هر گونه تغيير كمي و كيفي را كه در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را كه در چگونگي ارتباط بيمه گذار با موضوع بيمه بوجود آيد، ظرف ده روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
3/3- بيمه گذار موظف است اقدامهاي لازم را كه هرفرد عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث رعايت مي نمايد بعمل آورد.
4/3- بيمه گذار موظف است وقوع هر گونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هر نوع ادعا و يا مطالبه كاركنان عليه خود را كه به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه و ادعا كتبي يا شفاعي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد را بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و  نشاني مطالبه كننده و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است. مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه برآن وقوف دارد و همچنين هر نوع اسناد و مداركي را كه دراين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد.
5/3- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم از اين كه طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشد بي درنگ و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بيمه گر ارسال دارد و در صورت تاخير مسئول جبران ضرر و زيانهايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.
6/3- بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام اموركارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر بعمل آورد.
7/3- كليه كاركنان بيمه گذار متناسب با وظايف خود داراي تجربه، تخصص و مهارتهاي لازم باشند.
ماده چهارم: تعهدات بيمه گر:
1/4- در صورت وقوع حادثه ناشي از خطرهاي مورد بيمه ،بيمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت براساس برآورد كارشناس خود و مدارك مثبته خسارت اقدام نمايد.
2/4- منظور از جبران خسارت بدني مذكور در جدول مشخصات بيمه نامه تامين و جبران غرامت فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به اشخاص ثالث موضوع اين قرارداد مي باشد.
3/4- درصدهاي نقص اعضاء بدن با نظر پزشك متعمد بيمه گر تعيين ميگردد .درصورتي كه بيمه گذار يا زيانديده نسبت به نظر پزشك متعمد بيمه گر معترض باشد ،موضوع در كمسيوني متشكل از پزشك منتخب بيمه گر و پزشك منتخب بيمه گذار يا زيانديده و يك نفر پزشك به انتخاب پزشك مزبور مطرح و نظر اكثريت اعضاي كمسيون مزبور براي طرفين در موارد اعتراض لازم التباع خواهد بود. غرامت نقص عضو برمبناي درصدهاي مشخص شده و اعمال آن برسرمايه بيمه مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه و يا معادل ريالي حداقل ديه رايج (هركدام كه كمتر باشد) تعيين ميگردد.
4/4- جمع مبلغ پرداختي در مدت بيمه ،بايت هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو به هريك از زيان ديدگان موضوع اين بيمه نامه نمي تواند از حداكثر تعهد بيمه گر ،مذكور در شرايط خصوصي بيمه نامه تجاوز نمايد.
تبصره: در صورت فوت هر نفر ،كليه وراث و ذوي الحقوق وي جمعاً در حكم يك ثالث زيانديده تلقي ميشوند.
5/4- محكوميت نقدي به نفع دولت وهمچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
6/4- قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارتهاي مالي و بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد. درغيراينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گر مطالبه نمايد.
7/4- بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابعد التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، و درآنصورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده پنجم: فسخ و بطلان بيمه نامه: اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اطلاع قبلي (حداقل بيست روزه و بصورت كتبي) از طرف بيمه گر يا بيمه گذار درموارد زير فسخ گردد.
از طرف بيمه گر:
1/5- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.
2/5- در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار مبني بر پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه.
3/5- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.
از طرف بيمه گذار: در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بيمه گر حق بيمه كه باقي مانده است بصورت روز شمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود (به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه ازطرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده ششم: در صورتي كه مسئووليت موضوع اين بيمه نامه به موجب  بيمه نامه هاي ديگري نيز موردتامين قرار گرفته باشد، تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.
ماده هفتم: خسارت موضوع اين بيمه نامه با اطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيان ديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيان ديده بري الذمه مي گردد.
ماده هشتم: نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را كتباً و در اسرع وقت به اطلاع بيمه گر برساند. در صورت تغيير نشاني و اعلام آن به بيمه گر، نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته ميشود.
ماده نهم: بيمه گر و بيمه گذار سعي خواهند كرد كليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را از طريق داوري حل و فصل نمايند. دراين صورت هريك از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي مي كند. درصورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند يك نفررا بعنوان سرداور انتخاب مي كنند. سرداور و داوران مبادرت به صدور حكم داوري مي نمايند. در صورت عدم توافق در موارد داوري، رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.
ماده دهم: اين بيمه نامه برمبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري درآن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقيه با موافقتهايي كه بين طرفين بعمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور تغيير و يا تصحيح الحاقيه را كتباً خواستار شود در غيراينصورت اوراق مذكور قطعي تلقي خواهدگرديد.
ماده يازدهم: مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه دو سال مي باشد و از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع ميشود.
ماده دوازدهم: مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.

شرايط و فرآيند فسخ بيمه نامه:

اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اطلاع قبلي (حداقل بيست روزه و بصورت كتبي) از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ گردد.
از طرف بيمه گر:

  1. در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.
  2. در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار مبني بر پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه.
  3. در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.

از طرف بيمه گذار: در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بيمه گر حق بيمه كه باقي مانده است بصورت روز شمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود (به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه ازطرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

مدارك مورد نياز جهت خريد بيمه نامه:

پرسشنامه تكميل شده: اكثر اطلاعاتي كه يك بيمه گر نياز دارد تا بر اساس آن نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام نمايد تكميل فرم پيشنهاد (پرسشنامه) مي باشد در اكثر مواقع بيمه گران با رويت پرسشنامه تكميل شده نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام مي كند در فرم پرسشنامه اطلاعات اوليه پروژه را ازقبيل: مدت، محل اجراي كار، موقعيت جغرافيايي موضوع كار را مي توان استخراج كرد.
بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای شامل : بیمه عمر و سرمایه گذاری ( یارمند سینابیمه شخص ثالث ، بیمه بدنه ، بیمه مسئولیت ، بیمه آتش سوزی ، بیمه درمان تلفن تماس و مشاوره : 08642211417 - 09355387422

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی