• بیمه یارمند سینا

    بيمه يارمند سينا علاوه با تأمين مالي براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه در زمان بازنشستگي و امكان دريافت مستمري، با برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت به هر علت، پوشش هاي فوت به علت حادثه ادامه مطلب

  • بیمه آتش سوزی

    در بیمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی (حریق , انفجار , صاعقه) خطرهایی مانند زلزله , آتشفشان , سیل , طوفان , رانش زمین , سقوط بهمن , ترکیدگی لوله آب , ضایعات ناشی از برف و باران ادامه مطلب

چرا بیمه سینا ؟

شركت بيمه سينا (سهامي عام) بر اساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوز شماره 23167 بيمه مركزي ايران با سرمايه اوليه 140 ميليارد ريال كه تماماً پرداخت گرديده بود در 10 آبان 1382

ادامه مطلب

خدمات بیمه سینا ؟

خدمات قابل ارائه در بیمه سینا به چهار دسته اصلی : بيمه نامه هاي اموال، بيمه نامه هاي اشخاص ، بيمه نامه هاي مسؤليت و بيمه نامه هاي مهندسي تقسیم میشود

ادامه مطلب

بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی | صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری (یارمند) |شخص ثالث | بدنه | مسئولیت

مسئوليت اجرای عمليات ساختمانی

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

شرايط عمومي:

ماده اول: خطرهاي موضوع بيمه: خسارتهاي بدني و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در جريان عمليات ساختماني در محل اجراي عمليات، مشروط برآنكه مسئووليت بيمه گذار براي بيمه گر محرز باشد.
ماده دوم: بيمه گذار: علاوه بر موارد مذكور در بيمه نامه ، كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اجراي هر بخش يا بخشهايي از عمليات مربوط به انجام كار موضوع بيمه را در محل مورد بيمه عهده دار باشند بيمه گذار تلقي مي شوند.
ماده سوم: استثنائات: خسارتهاي معلول عوامل زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
1/3- خسارتهاي وارده به بيمه گذار، شركاء، مجريان، ناظرين، مشاورين، كاركنان بيمه گذار، همسر، پدر، مادر، اولاد و نوه و اجداد تحت تكفل بيمه گذار.
2/3- خسارتهاي ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل.
3/3- خسارتهاي ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي
4/3- خسارتهايي كه منشاء آن خارج از اختيار بيمه گذار باشد از قبيل:
زلزله، سيل، رانش زمين مگر اين كه عمل بيمه گذار عامل ايجاد و يا تشديد كننده خطر باشد قانوناً مسئول شناخته شود. دراين مورد تعهد بيمه گر محدود به ميزان مسئووليت بيمه گذار در ايجاد و يا تشديد خسارت خواهد بود.
5/3- تركهاي سطحي كه بر اثر انجام عمليات ساختماني توسط بيمه گذار در ساختمانهاي مجاور ايجاد شود ولي به استحكام ساختمان لطمه اي وارد ننمايد در تعهد بيمه گر نمي باشد.
6/3- خسارتهاي غيرمستقيم ناشي از وقوع حوادثي كه منجر به مسؤوليت بيمه گذار مي گردد، تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد.
تبصره: سلسه حوادث ناشي از يك منشاء يا علت اصلي واحد، در مجموع يك حادثه تلقي مي شود.
ماده چهارم: وظايف بيمه گذار:
1/4- بيمه گذار موظف است به محض دريافت هر گونه اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله و حداكثر ظرف مدت پنج روز كتباً به بيمه گر اعلام نمايد و همكاري لازم را جهت كارشناسي از محل خسارت ديده بعمل آورد.
2/4- بيمه گذار موظف است در صورت بروز خسارت، ضمن جلوگيري از توسعه آن، بدون اجازه بيمه گر تغييراتي كه تعيين علت حادثه و يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد در موارد خسارت ديده انجام ندهد، مگر آن كه تغييرات در جهت تقليل ميزان خسارت باشد.
3/4- بيمه گذار موظف است در جريان خاكبرداري در كناره ديواره هاي ساختمانهاي مجاور كليه اصول ايمني را رعايت نمايد بدين نحو كه در فاصله تقريبي يك متر در سطح و به فاصله حدود دو متر در كف ،عمليات خاكبرداري توسط ماشين آلات متوقف گردد و سپس محل نصب ستونها با ابزار دستي ايجاد و پس از استقرار ستونها دهانه بين آنها را با وسايل دستي خاكبرداري نمايد.
4/4- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هر گونه تغيير كمي و كيفي كه در وضعيت خطر يا در حرفه وي حاصل شود و يا تغييراتي در چگونگي ارتباط او با موضوع بيمه بوجود آيد، مراتب را فوراً و حداكثر ظرف مدت ده روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
5/4- بيمه گذار موظف است اقدامهاي لازم را كه هرفرد عرفاً براي جلوگيري از وقوع حادثه رعايت مي نمايد بعمل آورد.
6/4- قبول هرگونه مسئووليت و سازش در مورد خسارتهاي مالي از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر، تعهدي براي بيمه گر ايجاد نمي نمايد مگر اينكه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحتي بيمه گر باشد درغير اينصورت بيمه گر ميتواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارت خودداري نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
7/4- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم از اينكه از طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضائي دريافت نموده را باشد بي درنگ و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بيمه گر ارسال نموده و در صورت تاخير، مسئول جبران ضرر و زيانهايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.
ماده پنجم: تعهدات بيمه گر:
1/5- ميزان خسارت وارده به اشخاص ثالث براساس نظر كارشناس بيمه گر و مدارك مثبته تعيين خواهد گرديد .درصورتي كه مبلغ خسارت تعيين شده مورد موافقت شخص ثالث زيان ديده نباشد ،موضوع از طريق كارشناس مرضي الطرفين حل وفصل خواهد گرديد.
2/5- خسارت موضوع اين بيمه نامه با اطلاع بيمه گر به شخص ثالث زيان ديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص ثالث بري الذمه مي گردد.
ماده ششم: فسخ و بطلان بيمه نامه:
اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اطلاع قبلي (حداقل بيست روزه و بصورت كتبي) از طرف بيمه گر يا بيمه گذار درموارد زير فسخ گردد.
از طرف بيمه گر:
1/6- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.
2/6- در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه.
3/6- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.
4/6- بعد از هر خسارت كه بيمه گر ملزم به جبران آن باشد.
از طرف بيمه گذار: در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بيمه گر حق بيمه كه باقي مانده است بصورت روز شمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود (به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه ازطرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
ماده هفتم: در صورتي كه مسئووليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه هاي ديگري نيز مورد پوشش قرار گرفته باشد، تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.
ماده هشتم: هر گونه تغيير در اين بيمه نامه به موجب الحاقيهاي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود .هرگاه برگهاي الحاقي با توافقي كه بين طرفين بعمل آمده مطابقت نكند، بيمه گذار موظف است ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور الحاقيه، تغيير و يا اصلاح آنرا كتباٌ خواستار شود در غيراينصورت اوراق مذكور جزء لاينفك اين بيمه نامه تلقي خواهد گرديد.
ماده نهم: نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را كتباً و در اسرع وقت به اطلاع بيمه گر برساند.
ماده دهم: مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه دو سال مي باشد و از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع ميشود.
ماده يازدهم: مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.
شرايط و فرآيند فسخ بيمه نامه:
اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اطلاع قبلي (حداقل بيست روزه و بصورت كتبي) از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ گردد.
از طرف بيمه گر:
  1. در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.
  2. در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار مبني بر پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه.
  3. در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.
از طرف بيمه گذار: در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بيمه گر حق بيمه كه باقي مانده است بصورت روز شمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود (به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه ازطرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
مدارك مورد نياز جهت خريد بيمه نامه:
پرسشنامه تكميل شده: اكثر اطلاعاتي كه يك بيمه گر نياز دارد تا بر اساس آن نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام نمايد تكميل فرم پيشنهاد (پرسشنامه) مي باشد در اكثر مواقع بيمه گران با رويت پرسشنامه تكميل شده نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام مي كند در فرم پرسشنامه اطلاعات اوليه پروژه را ازقبيل: مدت، محل اجراي كار، موقعيت جغرافيايي موضوع كار را مي توان استخراج كرد.
بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای شامل : بیمه عمر و سرمایه گذاری ( یارمند سینابیمه شخص ثالث ، بیمه بدنه ، بیمه مسئولیت ، بیمه آتش سوزی ، بیمه درمان تلفن تماس و مشاوره : 08642211417 - 09355387422

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی