• بیمه یارمند سینا

  بيمه يارمند سينا علاوه با تأمين مالي براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه در زمان بازنشستگي و امكان دريافت مستمري، با برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت به هر علت، پوشش هاي فوت به علت حادثه ادامه مطلب

 • بیمه آتش سوزی

  در بیمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی (حریق , انفجار , صاعقه) خطرهایی مانند زلزله , آتشفشان , سیل , طوفان , رانش زمین , سقوط بهمن , ترکیدگی لوله آب , ضایعات ناشی از برف و باران ادامه مطلب

چرا بیمه سینا ؟

شركت بيمه سينا (سهامي عام) بر اساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوز شماره 23167 بيمه مركزي ايران با سرمايه اوليه 140 ميليارد ريال كه تماماً پرداخت گرديده بود در 10 آبان 1382

ادامه مطلب

خدمات بیمه سینا ؟

خدمات قابل ارائه در بیمه سینا به چهار دسته اصلی : بيمه نامه هاي اموال، بيمه نامه هاي اشخاص ، بيمه نامه هاي مسؤليت و بيمه نامه هاي مهندسي تقسیم میشود

ادامه مطلب

بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی | صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری (یارمند) |شخص ثالث | بدنه | مسئولیت

مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان

براساس قانون مسئوليت مدني ايران كليه افراد جامعه اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال زيان و صدمات وارده به ديگران مسئول مي باشند و نسبت به جبران آن بايد اقدام نمايند. هدف بيمه مسئوليت مدني، تامين و جبران خسارت هايي است كه براثر تقصير و خطا و يا فعاليت مخاطره آميز بيمه گذار متوجه ديگران مي شود. در بيمه مسئوليت مدني خسارت هاي مورد پوشش شامل خسارت هاي بدني و خسارت هاي مالي مي باشد.
با توجه به شرايط مندرج در بيمه ممكن است خطرات
در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:
 1. چنانچه در جريان انجام كار در محل كار، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گزار وارد آيد و مسئوليت بيمه گزار در اين ارتباط توسط بيمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مي‌باشد.
 2. خسارات بدني ناشي از سهل‌انگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بي‌حفاظ و معيوب در حين كار و ضعف اقدامات ايمني
 3. پيمانكاران ساختماني مي توانند مسئوليت خود را در مقابل خسارت هاي جاني وارده به كارگران مشاغل در محل كار تحت پوشش قرار دهند
 4. خسارت هاي جاني وارد به كارگران فعال واحدهاي توليدي و صنعتي تحت پوشش قرار مي دهد. به اين شكل كه در صورت بروز حادثه منجر به فوت يا جرح شركت بيمه هزينه هاي مالي خسارت وارده را جبران مي كند
 5. پوشش بيمه‌اي منحصر به آن موارد از حوادثي است كه ناشي از اجراي كار در محل مورد بيمه اتفاق افتاده
 6. باشد
  شرايط عمومي:
ماده اول: خطرهاي موضوع بيمه خسارتهاي بدني وارد به كاركنان شاغل بيمه گذار ناشي از مسئوليت مدني وي در حين انجام كار و در محل كار مشروط بر آنكه مسئوليت بيمه گذار براي بيمه گر محرز باشد.
1/1- منظور از جبران خسارت بدني مذكور در متن بيمه نامه، تامين و جبران هزينه هاي پزشكي و همچنين جبران زيانهاي نقص عضو يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه براي زيانديدگان موضوع بيمه مي باشد.
2/1- در صورت رجوع زيان ديده به مرجع قضائي اساس پرداخت خسارت صرفاً رأي دادگاه با توجه به ساير شرايط بيمه نامه مي باشد.
ماده دوم: استثنائات: خسارتهاي معلول عوامل زير ولو اينكه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
1/2- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار.
2/2- خسارات ناشي از وسائل نقليه موتوري تحت پوشش نمي باشد مگر آنكه صراحتاً مورد تقاضاي بيمه گذار و مورد موافقت بيمه گر قرار گيرد.
3/2- خسارت ناشي از انفجار هسته اي و تشعشعات راديو اكتيو.
4/2- خسارتهاي ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل.
5/2- محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
ماده سوم: وظايف بيمه گذار:
1/3- بيمه گذار بايد پيشنهاد بيمه را با رعايت دقت و صداقت تكميل و كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهد.
2/3- بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه هرگونه تغيير كمي و كيفي را كه در وضعيت خطر حاصل شود و يا تغييراتي را كه در چگونگي ارتباط بيمه گذار با موضوع بيمه بوجود آيد، ظرف مدت ده روز بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند.
3/3- بيمه گذار موظف است اقدامات لازم را كه هر فرد عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث رعايت مي نمايد بعمل آورد در غير اينصورت بيمه گر حق دارد از پرداخت تمام و يا بخشي از خسارت خودداري نمايد.
4/3- بيمه گذار موظف است وقوع هر گونه حادثه موضوع اين بيمه نامه و همچنين هر نوع ادعا و يا مطالبه كاركنان عليه خود را كه به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه و ادعا كتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد را بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه كننده و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه برآن وقوف دارد و همچنين هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد.
5/3- بيمه گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام اموركارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر بعمل آورد.
6/3- قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارتهاي بدني از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر فاقد اعتبار است مگر اينكه طبق مدارك مسئوليت بيمه گذار محرز باشد.
7/3- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم از اين كه طرف مدعي خسارت يا دستگاههاي قضايي دريافت نموده باشد بي درنگ و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بيمه گر ارسال دارد و در صورت تاخير مسئول جبران ضرر و زيانهايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.
8/3- بيمه گذار موظف است حق بيمه و اقساط آن را در سر رسيدهاي معين پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط حق بيمه هنگام پرداخت خسارت احتمالي قاعده نسبي حق بيمه اعمال مي گردد.
ماده چهارم: تعهدات بيمه گر:
1/4- غرامت فوت بر مبناي درصد مسئوليت بيمه گذار تعيين شده در مرجع قضائي و اعمال آن برروي معادل ريالي ارزانترين ديه رايج روز محاسبه مي گردد در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه براي هر نفر از مبلغ مندرج در بند 3 و 4 حسب مورد ماه عادي يا حرام شرايط خصوصي بيمه نامه (تعهدات بيمه گر) بيشتر نخواهد بود.
2/4- غرامت نقص عضو زيانديدگان براساس ميزان مسئوليت بيمه گذار و درصد نقص عضو تعيين شده در مرجع قضائي و اعمال آن برروي معادل ريالي ارزانترين نوع ديه رايج روز محاسبه مي گردد در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه براي هر نفر از مبلغ مندرج در بند 3 (غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر درماههاي عادي) شرايط خصوصي بيمه نامه (تعهدات بيمه گر) بيشتر نخواهد بود.
3/4- در صورتي كه زيان ديدگان از غرامت پرداختي توسط سازمان تامين اجتماعي استفاده نمايد. تعهد بيمه گر عبارتست از مازاد غرامت تا ميزان تعهدات مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه.
4/4- در صورت فوت يا نقص عضو هريك از زيانديدگان موضوع بيمه نامه جمع مبالغ پرداختي نمي تواند از حداكثر تعهد بيمه گر، مذكور در بندهاي 3 يا 4 « تعهدات بيمه گر» مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه برحسب مورد تجاوز نمايد.
5/4- بيمه گر مي تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمه نامه براي هر حادثه متعهد است و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابعد التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد اقدامات خود را در هر يك از مراحل قضايي متوقف و از خود سلب مسئوليت بنمايد و در آنصورت رهبري و كنترل مذاكرات و جريانهاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هرگونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت.
6/4- بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز و يا حكم قطعي بر محكوميت بيمه گذار و تكميل مدارك تعهدات خود را ايفاء نمايد.
ماده پنجم: چنانچه زمان بروز حادثه تعداد نيروي كار واقعي بيش از نيروي كار اظهار شده در پيشنهاد بيمه باشد خسارت شامل قاعده نسبي سرمايه مي شود.
ماده ششم: فسخ و بطلان بيمه نامه: اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اخطار قبلي (حداقل بيست روزه و بصورت كتبي) از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ گردد.
از طرف بيمه گر:
1/6- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.
2/6- در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار مبني بر پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه.
3/6- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.
از طرف بيمه گذار:
در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بيمه گر و يا بيمه گذار حق بيمه مدتي كه باقي مانده بصورت روز شمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت خواهد شد.
ماده هفتم: خسارت هاي مربوط به كاركنان با تابعيت غيرايراني در صورتي قابل پرداخت است كه داراي اقامت با حق كار مشخص بوده و پروانه كار دريافت نموده باشند.
ماده هشتم: در صورتي كه مسئووليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه هاي ديگري نيز مورد تأمين قرار گرفته باشد، تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.
ماده نهم: خسارت موضوع اين بيمه نامه با اطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيان ديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيان ديده بري الذمه مي گردد. در مورد هزينه هاي پزشكي در صورتي كه توسط بيمه گذار پرداخت شده باشد به بيمه گذار پرداخت خواهد شد.
ماده دهم: نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را كتباً و در اسرع وقت به اطلاع بيمه گر برساند. در صورت تغيير نشاني و اعلام آن به بيمه گر، نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته ميشود.
ماده يازدهم: اين بيمه نامه برمبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري درآن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقيه با موافقتهايي كه بين طرفين بعمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور تغيير و يا تصحيح الحاقيه را كتباً خواستار شود در غيراينصورت اوراق مذكور قطعي تلقي خواهد گرديد.
ماده دوازدهم: مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه سه سال مي باشد كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع ميشود.
ماده سيزدهم: در مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.
 
بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان
شماره:
بيمه سينا به موجب پيشنهاد شماره .............. مورخ ...................... مسئوليت بيمه گذار را براي جبران صدمات بدني وارد به كاركنان شاغل در حين انجام كار درمحل كار و با رعايت قانون كار مصوبه سال 1368 و قانون بيمه و كليه شرايط مندرج در اين بيمه نامه بيمه مي نمايد.

بيمه گذار:
نشاني بيمه گذار:
موضوع كار:
ضريب نيروي كار:
نشاني محل كار:
شروط پيوست:
تعهدات بيمه گر: حداكثر تعهد:
1- هزينه پزشكي براي هر نفر  
2- حداكثر هزينه هاي پزشكي درطول مدت بيمه نامه  
3- غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر درماههاي عادي  
4- غرامت فوت براي هر نفر در ماههاي حرام  
5- حداكثر غرامت فوت و نقص عضو براي طول مدت بيمه نامه  
6- حداكثر تعهد براي نقص عضوهاي بيش از يك ديه در طول مدت بيمه نامه  

مدت بيمه:                                از ساعت 24 روز                  تا ساعت 24 روز                        حق بيمه ( به عدد):                       ريال (به حروف):                                         ريال    
تاريخ صدور: شركت بيمه سينا ( سهامي عام)
اعتبار اين بيمه نامه منوط به پرداخت حق بيمه و دريافت گواهي حق بيمه از بيمه گر مي باشد. توجه بيمه گذار را به شرايط عمومي مندرج در ظهر بيمه نامه بلاخص به ماده 4/3 ( مهلت اعلام خسارت ) جلب مي نمايد.

 شرايط و فرآيند فسخ بيمه نامه:

اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اطلاع قبلي (حداقل بيست روزه و بصورت كتبي) از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ گردد.
از طرف بيمه گر:

 1. در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.
 2. در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار مبني بر پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه.
 3. در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.

از طرف بيمه گذار: در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بيمه گر حق بيمه كه باقي مانده است بصورت روز شمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود (به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه ازطرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

تخفيفات و جرايم:

1- تخفيف عدم اعلام خسارت در زمان تمديد بيمه نامه به شرح زير اعمل مي گردد.

براي سال اول تمديد بيمه نامه 5 درصد حق بيمه
براي سال دوم تمديد بيمه نامه 10 درصد حق بيمه
براي سال سوم تمديد بيمه نامه 15 درصد حق بيمه
براي سال چهارم به بعد 20 درصد حق بيمه
 

2- پزشكان و پيراپزشكان كه مسئوليت آنها بموجب يك قرار داد بصورت گروهي تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند تخفيف گروهي بشرح زير منظور مي گردد.

گروههاي متشكل از 15 الي 50 نفر 5 درصد حق بيمه
گروههاي متشكل از 51 الي 100 نفر 10 درصد حق بيمه
گروههاي متشكل از 101الي 200 نفر 15 درصد حق بيمه
گروههاي متشكل از 201 الي 400 نفر 20 درصد حق بيمه
گروههاي متشكل از 401 نفر به بالا 25 درصد حق بيمه

 مدارك مورد نياز جهت خريد بيمه نامه:

پرسشنامه تكميل شده: اكثر اطلاعاتي كه يك بيمه گر نياز دارد تا بر اساس آن نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام نمايد تكميل فرم پيشنهاد (پرسشنامه) مي باشد در اكثر مواقع بيمه گران با رويت پرسشنامه تكميل شده نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام مي كند در فرم پرسشنامه اطلاعات اوليه پروژه را ازقبيل: مدت، محل اجراي كار، موقعيت جغرافيايي موضوع كار را مي توان استخراج كرد.
بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای شامل : بیمه عمر و سرمایه گذاری ( یارمند سینابیمه شخص ثالث ، بیمه بدنه ، بیمه مسئولیت ، بیمه آتش سوزی ، بیمه درمان تلفن تماس و مشاوره : 08642211417 - 09355387422

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی