• بیمه یارمند سینا

    بيمه يارمند سينا علاوه با تأمين مالي براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه در زمان بازنشستگي و امكان دريافت مستمري، با برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت به هر علت، پوشش هاي فوت به علت حادثه ادامه مطلب

  • بیمه آتش سوزی

    در بیمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی (حریق , انفجار , صاعقه) خطرهایی مانند زلزله , آتشفشان , سیل , طوفان , رانش زمین , سقوط بهمن , ترکیدگی لوله آب , ضایعات ناشی از برف و باران ادامه مطلب

چرا بیمه سینا ؟

شركت بيمه سينا (سهامي عام) بر اساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوز شماره 23167 بيمه مركزي ايران با سرمايه اوليه 140 ميليارد ريال كه تماماً پرداخت گرديده بود در 10 آبان 1382

ادامه مطلب

خدمات بیمه سینا ؟

خدمات قابل ارائه در بیمه سینا به چهار دسته اصلی : بيمه نامه هاي اموال، بيمه نامه هاي اشخاص ، بيمه نامه هاي مسؤليت و بيمه نامه هاي مهندسي تقسیم میشود

ادامه مطلب

بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی | صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری (یارمند) |شخص ثالث | بدنه | مسئولیت

مسئوليت حرفه اي پزشكان

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

شرايط عمومي و اختصاصي بيمه نامه:

ماده اول: اساس بيمه نامه
اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب 1316 و بنابر پيشنهاد بيمه گذار كه جزء لاينفك اين بيمه نامه مي باشد صادر كرديده است آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و همزمان يا قبل از صدور بيمه نامه كتباً به بيمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.
ماده دوم: موضوع بيمه
عبارتست از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در تشخيص، معالجه، مداوا، اعمال جراحي و به طور كلي در انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.
ماده سوم: تعاريف
عناوين مورد استفاده دراين بيمه نامه به شرح زير تعريف مي گردد:
1-3- بيمه گر: شركت بيمه اي است كه نام و مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارات ناشي از مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار را برعهده دارد.
2-3- بيمه گذار: شخصي است كه با تكميل و امضاء پيشنهاد بيمه و پرداخت حق بيمه مقرر جبران خسارتهاي ناشي از مسئوليت حرفه اي خود را به بيمه گر محول مي نمايد.
ماده چهارم: رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت
بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت فرم پيشنهاد بيمه و پرسشنامه مربوطه را تكميل نموده و اطلاعات درخواست شده را به طور واقع و كامل در اختيار بيمه گر قرار دهد. درصورتيكه بيمه گذار در پاسخ به سوالات بيمه گر از اظهار مطلبي خودداري نموده و يا اظهارات خلاف واقع بنمايد، حسب مورد مشمول مواد 12و 13 قانون بيمه خواهد گرديد.
ماده پنجم: تعهدات بيمه گر
بيمه گر متعهد است در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار، حداكثر ظرف مدت مهلت 15 روز پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز، نسبت به پرداخت خسارت و هزينه دادرسي متعلقه طبق شرايط عمومي و خصوصي اين بيمه نامه اقدام كند.
1-5- تعهد بيمه گر در قبال هريك از بيماران، معادل مبلغي است كه از سوي مراجع قانوني ذيصلاح تعيين مي گردد و در هر صورت از مبلغ تعيين شده در شرايط خصوصي اين بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
1-1-5- در صورتيكه بيمه گذار از سوي مراجع قانوني ذيصلاح به پرداخت ديه محكوم شود، تعهد بيمه گر در خصوص ميزان خسارت محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع مجري مذكور در قانون ديات مي باشد.
2-1-5-  در مواردي كه مسئوليت بيمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه گر محرز باشد، بيمه گر مي تواند قبل از صدور رأي از سوي مراجع قانوني ذيصلاح با تحصيل موافقت بيمه گذار مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.
2-5- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه اي بيمه گذار در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد مشروط براينكه ادعاي خسارت حداكثر ظرف سه سال پس از انقضاء بيمه نامه به بيمه گر اعلام شده باشد.
3-5- چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه ديگري نيز بيمه شده باشد، مسئوليت بيمه گر حداكثر مازاد خسارت تأديه شده توسط بيمه گر اول مي باشد.
ماده ششم: دفاع از دعاوي
بيمه گر مي تواند در صورت لزوم به هزينه خود دفاع از بيمه گذار را به مناسبت مسئوليت هاي موضوع اين بيمه نامه برعهده گيرد دراين صورت بيمه گذار موظف است اختيار تعيين وكيل را رسماً به بيمه گر تفويض نمايد.
ماد ه هفتم: وظايف و تعهدات بيمه گذار
1-7- بيمه گذار موظف است حق بيمه اين بيمه نامه و الحاقيه هاي بعدي آن را نقداً بپردازد مگر اينكه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.
2-7- در انجام امور پزشكي كليه ضوابط و مقررات و موازين حاكم براين حرفه را رعايت نموده و وظايف خود را با دقت و صداقت انجام دهد.
3-7- اسناد و مدارك مربوط به خدمات پزشكي انجام شده در مورد هر بيمار را نگهداري نموده و در صورت درخواست بيمه گر آنها را در اختيار وي قرار دهد.
4-7- به محض اطلاع از هر گونه ادعاي خسارت در خصوص مسئوليتهاي موضوع اين بيمه نامه، مراتب را كتباً به بيمه گر اعلام نموده و پس از آن نيز در حدود امكانات با بيمه گر همكاري نمايد.
5-7- بدون موافقت كتبي بيمه گر اقرار به مسئوليت خود ننموده و يا متعهد جبران خسارت نشود، در غير اين صورت بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.
ماده هشتم: استثنائات
موارد زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
1-8- انجام معالجه، مداوا و يا عمل جراحي خارج از تخصص بيمه گذار.
2-8- مسئوليتهاي ناشي از انجام هر گونه امور پزشكي كه عامل مستقيم آن استفاده از مسكرات و يا استعمال مواد مخدر و يا داروهاي خواب آور باشد.
3-8- انجام مداوا، معالجه و اعمال جراحي كه خارج از ضوابط پزشكي و يا برخلاف قوانين و مقررات جاري باشد.
4-8- انجام هر گونه بيهوشي عمومي خارج از درمانگاه يا بيمارستان.
5-8- هر نوع خسارتي كه منشاء آن تشعشعات يونيزه كننده يا راديواكتيو وانرژي هسته اي باشد مگر اينكه استفاده از اين قبيل مواد جهت معالجه بيماري ضروري باشد.
6-8- هر نوع خسارت ناشي از عدم النفع.
ماد نهم: مدت بيمه نامه
مدت اين بيمه نامه يكسال شمسي است و تاريخ شروع و انقضاء آن در شرايط خصوصي مشخص مي گردد.
ماده دهم: نحوه فسخ بيمه نامه
بيمه گر و بيمه گذار مي توانند با اعلام كتبي يك ماهه نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايند. درصورت فسخ از سوي بيمه گر حق بيمه مدت استفاده شده از بيمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بيمه گذار به صورت كوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه مسترد خواهد گرديد.
ماده يازدهم: تحديد تعهد بيمه گر
چنانچه پس از صدور حكم داير بر محكوميت بيمه گذار، مشاراليه با پرداخت خسارت توسط بيمه گر موافق نباشد و به حكم صادره اعتراض نمايد حداكثر تعهد بيمه گر محدود به محكوم به قبلي و هزينه هاي صرف شده تا تاريخ عدم قبول حكم از طرف بيمه گذار مي باشد.
ماده دوازدهم: محدود جغرافيايي
اين قرارداد در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران معتبر بوده و بيمه گر در خصوص مسئوليت حرفه اي بيمه گذار درخارج از محدوده مذكور هيچگونه تعهدي ندارد.

شرايط و فرآيند فسخ بيمه نامه:

بيمه گر و بيمه گذار مي توانند بااعلام كتبي يك ماهه نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايند. درصورت فسخ از سوي بيمه گر حق بيمه مدت استفاده شده از بيمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بيمه گذار به صورت كوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه مسترد خواهد گرديد.

مدارك مورد نياز جهت خريد بيمه نامه:

پرسشنامه تكميل شده: اكثر اطلاعاتي كه يك بيمه گر نياز دارد تا بر اساس آن نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام نمايد تكميل فرم پيشنهاد (پرسشنامه) مي باشد در اكثر مواقع بيمه گران با رويت پرسشنامه تكميل شده نرخ و شرايط را به بيمه گزار اعلام مي كند در فرم پرسشنامه اطلاعات اوليه پروژه را ازقبيل: مدت، محل اجراي كار، موقعيت جغرافيايي موضوع كار را مي توان استخراج كرد.
بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای شامل : بیمه عمر و سرمایه گذاری ( یارمند سینابیمه شخص ثالث ، بیمه بدنه ، بیمه مسئولیت ، بیمه آتش سوزی ، بیمه درمان تلفن تماس و مشاوره : 08642211417 - 09355387422

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی